Kasal ng hindi kilalang hayop

At sinabi na ang pag-aasawa ng hindi kilalang hayop ay nagwagi kasama ng mga kaaway, at alam na ito ay kilalang pagpatirapa kasama ang iba kaysa sa kanyang pamilya, at ang kasal ng pito ay isang tagumpay laban sa mga kaaway at nagawa niyang may awtoridad, at kung ikakasal sa kanya ng pitong, walang mabuti rito .