Umupo siya sa tindahan ng iba

Sinumang makakakita na siya ay nakaupo sa tindahan ng iba nang walang pahintulot sa kanya, pagkatapos ay may kaugaliang ipinagbawal dahil sa mga kababaihan ng paglikha .