masama

Si Satanas ay nasa panaginip na isang kaaway sa relihiyon at sa mundo, madaya, sabik, mayabang, walang malasakit at walang pakialam . Ang pangitain ni Satanas ay kagalakan, kaguluhan at pagnanasa . At kung sino man ang makakita ng diyablo na pinalalabasan siya, gumugugol siya ng pautang . At sinumang makakakita na si Satanas ay sumusunod sa kanya, pagkatapos ay niloloko at kinukulit siya ng kanyang kaaway . At kung sino man ang makakakita na siya ay nakikipag-usap sa Diyablo, kung gayon kinakausap niya ang isa sa kanyang mga kaaway . At sinumang makakakita na si Satanas ay bumaba sa kanya, siya ay makakakuha ng pagtubos at kasalanan . At sinumang makakakita na namumuno siya sa mga demonyo habang sila ay masunurin sa kanya, tatanggap siya ng pamumuno, karangalan, karangalan at karangalan . Sinumang nakakita na siya ay nagtali sa mga demonyo, nanalo siya ng tagumpay at kapangyarihan . Sinumang makakakita na siya ay pagalit kay Satanas, kung gayon siya ay isang naniniwala, matapat, at masunurin sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat . At kung sinuman ang nakikita ni Satanas na may kagalakan at kaligayahan, siya gumagana sa mga hinahangad . At marahil ang pangitain ng diyablo ay nagpapahiwatig ng mga tiktik at ang balak ng pandinig, o ang bulong at ang sulyap . At sinumang makakita na siya ay naging isang demonyo, siya ay nakasimangot sa mga tao at nagmamadali na saktan sila .