Mag-zoom

Ang takbeer takbeer sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pagpapatuloy ng pagsisisi . At ang sinumang makakakita sa isang panaginip na sinabi niya : Ang Diyos ay dakila, sasakopin niya ang kanyang mga kaaway, at mahahanap niya ang kasiyahan, kasiyahan o karangalan .