Ang Woods

Si Al-Khashab ay nasa isang panaginip na pinuno ng mga mapagkunwari . At ang paningin ni Khashab ay nagpapahiwatig ng urbanismo o pagkukunwari .