Hindi kilalang mga flasks

Sinumang nakakita ng anuman mula sa hindi kilalang bote na iyon, ang kanyang haba ng buhay ay maikli .