Ang pangako

Pangako : Sinumang makakita ng kung ito ay isang mabuting pangako, matutugunan niya ito . Kung nakikita niya na parang pinangako siya ng kanyang kaaway ng mabuti, may mangyayari sa kanya mula sa kanyang kaaway o sa iba pa . Kung nakikita niya na parang ipinangako sa kanya ng kanyang kaaway ang kasamaan, mas mahusay siyang sasaktan kaysa sa kanyang kaaway, o sa iba pa . Ang payo ng kaaway ay mapanlinlang sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat sa kwento ni Adan, sumakaniya ang kapayapaan, isang kwento ni Satanas : ~ Patnubayan ko ba kayo sa puno ng kawalang-kamatayan at isang hari na hindi naubos? ” At lahat ng mga kilos ng kaaway ay laban sa kanya, kaya ang kanilang interpretasyon ay laban sa kanila . At pagkakaisa : sa pagbibigay kahulugan ng kahihiyan at kakulangan, at ang pagtanggal ng hari .