Kapayapaan ay sa isang tao

At kung sino man ang makakakita na binati niya ang isang tao na walang pagkagalit, ang Muslim sa kanya ay magiging masaya . Kung may pagkapoot sa pagitan nila, saka niya sinakop ang Muslim at naniniwala sa kanyang mga benepisyo . At sinumang makakakita na parang binati niya ang isang sheikh na hindi nakakakilala sa kanya, ito ay isang kaligtasan mula sa parusa ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat .