Asar dasal

Kung nakikita niya na nagdarasal siya ng hapon, ipinapahiwatig nito na ang gawaing natapos niya ay walang naiwan sa kanya maliban dito .