Maghiwalay

Sinumang magbigkas ng Surat Al-Iftar ay magiging malapit sa mga sultan at igagalang siya .