Pagkabalisa

Ang pagkabalisa ay nasa isang panaginip na pagsisisi at humihingi ng kapatawaran, kaya’t ang sinumang makakita na siya ay nabalisa, pagkatapos ay pinagsisisihan niya ang paghingi ng kapatawaran, susumbatan niya ang kanyang sarili at sisihin siya sa kanyang kasalanan .