Surah Muhammad

Surat Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan . Sinumang basahin ito o bigkasin ito sa kanya ay nasa ilalim ng kanyang banner sa Araw ng Pagkabuhay na Mag-uli . At maging sa kanyang taon sa mundong ito . At sinabi : Siya ay magtagumpay laban sa kanyang mga kaaway, at siya ay magiging higit sa mga tao, at may karangalan at alaala .