Surat Al-Hashr

Si Surat Al-Hashr na sinumang magbasa nito o mag-recite sa kanya, kung gayon ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay isasama siya kasama ng matuwid . At sinabing : Nakakamit niya ang kabutihan pagkatapos ng kabulukan ng kanyang relihiyon, at lumabas sa kanila sa Faraj, at kung siya ay naglalakbay pagkatapos ay babalik siya mula sa kanyang paglalakbay . At sinabing : Pupuksain ng Diyos ang kanyang mga kaaway . At sinabing : Ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay magbibigay sa kanya ng pera at ilalagay siya ng aming ina sa Araw ng Pagkabuhay na Mag-uli . Si Jaafar al-Sadiq, nawa ang kaluguran ng Diyos sa kanya, ay nagsabi : Ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay pipisutin siya sa Araw ng Pagkabuhay at siya ay nasiyahan sa kanya .