Surat Al-Buruj

Si Surat Al-Buruj, ang sinumang magbasa nito o mag-recite nito sa kanya, bilang Jaafar Al-Sadiq, nawa ay kalugod-lugod siya ng Diyos, sinabi na mahal siya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat sa kaalaman ng mga isyu at kaalaman . At sinabi na : Binabasbasan niya ang watawat ng mga bituin . At sinabi na : nakatakas siya mula sa mga alalahanin .