Pahayag ni Noe

Ang nakakakita kay Noe ay magpapalawak ng kanyang buhay, ngunit nakatagpo siya ng pinsala at pagkapagod mula sa mga kaaway, at ang kahihinatnan ng bagay na iyon ay mangyayari, at sinabi na siya na nakakita kay Noe ay magkakaroon ng mga kaaway at kapitbahay na naiinggit sa kanya, at Diyos na Makapangyarihan sa lahat ililigtas siya mula sa kanilang kasamaan, at gagantihan siya ng Diyos .