Ang pangitain ni Khuzaymah bin Thabit

** Ang pangitain ni Khuzaymah bin Thabit sa awtoridad ni Umarah bin Khuzaymah bin Thabit na sinabi ng kanyang ama : Nakita ko sa isang panaginip na ako ay nagpatirapa sa noo ng Sugo ng Diyos, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, kaya’t Ipinaalam ko sa Sugo ng Diyos, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, at sinabi niya : ( Ang kaluluwa ay tumanggap ng kaluluwa at nakumbinsi ang Propeta, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan. Ang kanyang ulo ay ganito, kaya inilagay niya ang kanyang noo sa noo ng Propeta, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan .