Kirmani at unan

Sinabi ni Al-Kirmani: ~Sinumang nakakita na may pumasok sa kanyang bahay at ninakaw ang kanyang unan, ipinapahiwatig nito na ang isang tao ay pumapaligid sa likuran ng kanyang asawa na dinaraya siya o sa likuran ng kanyang aliping babae, at maaaring may mamatay sa bahay na iyon mula sa mga tagapaglingkod .~