Ang poot ng Diyos sa mga tao sa isang lugar

Sinumang makakakita na ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat ay galit sa mga tao ng isang lugar ay nagpapahiwatig na ang hukom ng lugar na iyon ay hilig sa hudikatura at pinahihirapan niya ang parokya o ang kanyang iskolar, kung gayon siya ay hindi relihiyoso, at kung ang tagakita ay isang magnanakaw, kung gayon nahulog ang kanyang paa at ipinahiwatig na ang tagakita ay nagkasala din at karapat-dapat sa parusahan at ang pagdurusa at tukso ay nahuhulog sa lugar na iyon .