Shatherwan sa isang pader

At sinumang makakakita kay Shaterwana sa isang pader at ihagis ito at hawakan ito sa kanyang kamay at nagsasalita mula sa isang tao, ipinapahiwatig nito na ito ay isang proteksyon para sa kanya, lalo na kung ang taong hinarap ay patay na, ito ay isang mahabang buhay para sa naghahanap .