Bihira si Faraon at Moises

Bihirang nakita ni Faraon sa kanyang panaginip na parang may apoy na lumitaw mula sa Levant at pagkatapos ay dumating hanggang siya ay dumating sa Ehipto at wala siyang iniwan kundi sinunog ang kanyang bahay at ang mga lungsod, kaya’t nagising si Faraon, kinilabutan, kaya’t nagtipon siya ng isang mahusay nilikha para sa kanya at sinabi sa kanila, kaya sinabi nila: Kung ang iyong pangitain ay totoo, palabasin ang isang tao sa Levant mula sa anak ni Jacob, ang pagkawasak ng Egypt ay magiging At ang mga tao nito, at ang iyong pagkawasak sa kanyang kamay. , pagkatapos ay iniutos ni Paraon ang pagpatay sa mga lalaki hanggang sa ihayag ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat ang interpretasyon ng pangitain .