Ito ay isang perlas

At kung nakita niya na nagbibilang siya ng isang perlas, bibigkasin niya ang Qur’an .