Umupo sa sahig

At sinumang makakakita na siya ay nakaupo sa lupa, siya ay matatag sa kanyang utos .