Moroccan at gutom

At sinabi ni Jabir al-Maghribi: ~Sinumang nakakita na siya ay nagugutom, pagkatapos ay kumain siya, at kung ang pagkain ay may pagnanasa at ito ay mabuti, ito ay nagpapahiwatig ng patuloy na pagsisisi, at kung ang pagkain ay hindi maganda, sa gayon siya ay nagsisisi at hindi magpatuloy . ~