Salmi at ang stick

At sinabi ni Al-Salmi, ~Sinumang nakakita na sinaktan niya ang isang tao ng kanyang tungkod, pagkatapos ay ikinalat niya ang kanyang dila sa kanya sapagkat siya, kapayapaan at mga pagpapala ng Diyos ay nasa kanya, sinabi kay Al-Fadl bin Abbas : Huwag itaas ang iyong stick ang pamilya mo . ~ Ibig sabihin ng iyong dila .