Al-Kirmani at ang mausoleum

Sinabi ni Al-Kirmani: ~Sinumang nakakita na siya ay dumadalaw sa libingan ng isa sa mga propeta, kasama, o matuwid na tao, pagkatapos ay pinawi niya ang kanyang pagdurusa at kalungkutan at pagpapalaya para sa kanyang mga kasalanan, at sinabi niya na ang ilan sa mga ito ay maaaring gumanap ng Hajj .