Sa kanyang ilong ay isang lamok

Sinumang nakakakita ng lamok sa kanyang ilong at hindi lumabas, ay nagpapahiwatig ng isang malaking kalamidad at pagkabalisa at paghihirap na nahuhulog dito . At ang ilan sa mga nagpapahayag ay nagsabi, ang sinumang nakakita ng isang lamok habang iniisip ang paglikha nito at kung ano ang ginawa ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat para sa kanya, pagkatapos ay binigyan niya ng kahulugan ang pagsisisi at kapatawaran tulad ng sinabi ni Al-Zamakhshari sa isang tula : ( O siya na nakakakita ng mga lamok na lumalawak sa kanilang mga pakpak … sa dilim ng gabi, ang allelic wildness ) (At nakikita niya ang mga ugat na kanilang hinagupit sa pagpatay sa kanila … at ang utak sa mga butong iyon ay mga bubuyog ) ( Patawarin ang isang lingkod na nagsisi sa kanyang mga dahilan .. . ano ang sa kanya sa unang pagkakataon )