Mga abattoir

Si Maslakh ay nasa panaginip isang mayamang tao .