Sobre

Ang sobre Makikitang mga sobre sa mga pangarap ay nagpapahiwatig ng balita ng malungkot na karakter .