juggling

Pakukulam Kung pinangarap mong magsanay ng pangkukulam o makita ang iba na nagsasanay nito, ito ay sumasagisag na mailalagay ka sa isang posisyon kung saan kailangan mong gawin ang iyong lakas at kakayahan sa pagpaplano na gampanan ang isang mahirap na papel upang maalis ang iyong posisyon sa iyong sarili .