At-Taghabun

Sinumang magbigkas ng Surat Al-Taghaabun ay patayo sa patnubay .