Jaber Moroccan at pag-ibig

Sinabi ni Jaber al-Maghribi: ~Sinumang mag-isip na siya ay mahilig sa isang mabuting imahe at ang kanyang hangarin ay mabuti, siya ay kapuri-puri, at kung hindi man, ang kanyang ekspresyon ay laban sa kanya .~