Kalungkutan

Tungkol sa kalungkutan, sinabi ni Ibn Sirin: Sinumang nakakita na siya ay malungkot at namimighati, ito ay nagpapahiwatig ng kagalakan at kaligayahan .