Paningin ng Scorpio

Tungkol sa alakdan, lumulubit ito sa mukha ng isang mahinang kaaway na walang mapanganib na relihiyon gamit ang dila nito, isang malambot na hindi naiiba ang kalaban at ang kaibigan .